Allmänna Villkor

1.1 Med tjänster för inkassering av fordringar avses ett åtagande av Betalningskontroll, med rätt att sätta annan i sitt ställe, att för uppdragsgivarens räkning inkassera fordringar som denne har mot tredje man. Uppdragsgivaren har rätt att, under avtalstiden, löpande lämna nya uppdrag till Betalningskontroll. Betalningskontroll har rätt att efter ensidig prövning neka ett nytt uppdrag eller avbryta pågående uppdrag om fullföljandet av uppdraget kan antas stå i strid mot lag eller förordning, god inkassosed eller på annat sätt bryta mot god etik. Betalningskontroll ska till uppdragsgivaren överlämna bekräftelse på accepterat uppdrag samt information om pågående ärenden enligt de rutiner som vid var tid tillämpas.
 
1.2 Uppdragsgivaren svarar för att fordran är korrekt och lagligen grundad samt förbinder sig att i varje uppdrag lämna uppgift om fordrans storlek, tidpunkt för uppkomst och förfall, vad den avser samt i förekommande fall avtalad dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Uppdragsgivaren svarar för att namn och adressuppgifter på den som fordran riktas mot är korrekta samt, i möjligaste mån, ange organisations- eller personnummer. Om dessa uppgifter saknas eller är felaktiga har Betalningskontroll rätt till ersättning för framtagning av korrekta uppgifter enligt den timtaxa som vid var tid tillämpas. Uppdragsgivaren ska efter begäran av Betalningskontroll lämna sådana uppgifter och handlingar avseende fordran som Betalningskontroll bedömer som nödvändiga för uppdraget.
 
1.3 Uppdragsgivare som avtalar om betalningsbevakning och/eller påminnelsehantering förbinder sig att i avtal med gäldenären komma överens om påminnelseavgift uppgående till det högsta beloppet som vid var tid följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om sådant avtal inte föreligger har Betalningskontroll av uppdragsgivaren rätt att erhålla ersättning för uteblivna arvoden motsvarande värdet på ej avtalade påminnelseavgifter.
 
1.4 Inkassoåtgärd vidtas endast om fordran är förfallen, ej föremål för tvist samt om minst en betalningspåminnelse skett. Inkassoåtgärd kan dock inledas utan betalningspåminnelse om synnerliga skäl bedöms föreligga. Om inte annat är överenskommet består inkassoåtgärden av meddelandet att en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten kan komma att ske. Uppdragsgivaren kan vid överlämnandet av ett uppdrag ange annan typ av inkassoåtgärd, såsom konkursansökan eller ansökan om handräckning.
 
1.5 Uppdragsgivaren förbinder sig att utan onödigt dröjsmål meddela Betalningskontroll om denne från gäldenären mottagit betalning, uppgörelse om eller invändning emot fordran samt annan omständighet som kan vara av betydelse för uppdraget. En fordran som efter inlämnande till Betalningskontroll framstår som tvistig är inte föremål för inkassoåtgärd. Om uppdragsgivaren inte återkallar ett sådant uppdraget fortsätter handläggning enligt punkt 3.4. Uppdragsgivaren har dock möjlighet att återkalla uppdraget enligt punkt 3.3.
 
2.1 Medel inbetalda av gäldenären tillhör uppdragsgivaren. Överskjutande inbetalning som överstiger 100 kronor återbetalas till gäldenär, resterande belopp tillfaller Betalningskontroll. Betalningskontroll har rätt att av gäldenären inbetalda medel avräkna utlägg. Betalningskontroll förbinder sig att hålla sådana medel skilda från egna tillgångar och efter avräkning av utlägg särredovisa dessa på ett för ändamålet upprättat avräkningskonto. Utlägg består av ansökningsavgifter för betalningsföreläggande/handräckning, grundavgifter i mål om utsökning/verkställighet samt stämnings- och konkursansökningar.
 
2.2 Arvode för betalningsföreläggande, upprättande av amorteringsplan samt tillhörande aviseringsavgifter uppgår till samma belopp som den vid varje tidpunkt gällande högsta tillåtna kostnadsersättning som följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Betalningskontroll förbinder sig att, efter avräkning av angivna arvoden samt arvoden som täcks av yrkade rättegångskostnader i tvistemål samt i mål om försättande i konkurs, skyndsamt, om inte annat är överenskommet, redovisa och överföra av gäldenären inbetalda medel på uppdragsgivarens räkning i bank eller motsvarande. Mervärdesskatt tillkommer på samtliga arvoden. Betalningskontroll har därtill rätt att från inkasserade medel avräkna provisioner, övriga arvoden samt mervärdesskatt. Utlägg och arvoden som ej avräknats från gäldenären inbetalda medel betalas av uppdragsgivare.
 
2.3 Uppdragsgivaren svarar för att lämna sådana uppgifter så att utbetalning av klientmedel kan ske. Om uppgift om utbetalning saknas eller är felaktig samt att Betalningskontroll efter sedvanlig utredning inte kan genomföra utbetalningen tillfaller dessa medel Betalningskontroll efter en tid av två (2) år räknat från den dag utbetalning av medel i normala fall skulle ha skett.
 
2.4 Betalningskontroll har rätt att begära förskottsbetalning av uppdragsgivaren för arvoden och utlägg innan åtgärd vidtas. Betalningskontroll tillämpar betalningsvillkor på 30 dagar efter fakturadatum. Mervärdeskatt tillkommer på samtliga arvoden. Betalningskontroll har rätt att innehålla klientmedel om uppdragsgivaren vid upprepade tillfällen inte fullföljer sina åtaganden gentemot Betalningskontroll. Uppdragsgivaren har inte rätt till ränta på innestående medel.
 
3.1 Betalningskontroll förbinder sig, om inte annat är överenskommet, att ej vidta rättslig åtgärd utan uppdragsgivarens medgivande. Om överenskommelse finns där Betalningskontroll självständigt vidtar rättslig åtgärd och denna, till följd av uppdragsgivarens försumlighet enligt punkt 1.5, visar sig vara felaktig kan Betalningskontroll självständigt komma att vidta rättelse hos kreditupplysningsförtagen. Betalningskontroll har rätt till ersättning för sådan rättelse enligt den timtaxa som vid var tid tillämpas. Uppdragsgivaren har inte rätt att själv eller genom annat ombud vidta åtgärder avseende en fordran som lämnats till Betalningskontroll innan uppdraget avslutats av Betalningskontroll.
 
3.2 Betalningskontroll förbinder sig att iaktta god inkassosed, följa svensk lagstiftning samt Datainspektionens allmänna råd 
 
3.3 Uppdragsgivaren har rätt att återkalla ett uppdrag. Vid återkallelse har Betalningskontroll rätt att erhålla ersättning för utlägg samt nedlagt arbete enligt den timtaxa som vid var tid tillämpas.
 
3.4 Tvistehantering utförs antingen på löpande räkning, enligt den timtaxa som vid var tid tillämpas, eller efter överenskommelse mot provision. Vid provisionsbaserat arvode uppgår arvodet till avtalad provisionsnivå på inkasserad kapital och ränta samt till ett belopp som motsvarar yrkade rättegångskostnader i den mån de inkasseras. Om tvistehanteringen föregåtts av provisionsbaserad handläggning tillkommer även ett arvode som motsvarar den kostnadsersättning som i samband med åtgärd har ökat fordran. För kostnadsersättningar som tillkommit före övergången till provisionsbaserad handläggning utgår provision. Betalningskontroll har rätt att på inkasserat belopp avräkna i följande ordning: kostnadsersättning som uppstått vid provisionsbaserad handläggning, kapital, yrkade rättegångskostnader, ränta och övrig kostnadsersättning.
 
3.5 Fordringar som efter inkassoåtgärd ej resulterar i betalning eller annan överenskommelse har Betalningskontroll rätt att överföra till långtidsbevakning. Betalningskontroll ska till uppdragsgivaren överlämna ett nedskrivningsunderlag på dessa fordringar. Betalningskontroll har rätt att från gäldenären inbetalda medel avräkna utlägg samt ett arvode uppgående till samma belopp som inkasserad kostnadsersättning avseende åtgärder som vidtas. Efter avräkning enligt ovan utgår provision med 50 procent på det återstående beloppet. Om betalning gjorts direkt till uppdragsgivaren har Betalningskontroll rätt till ett arvode samt ersättning för utlägg enlig detta avtal. Vid återkallelse har Betalningskontroll rätt till ett arvode som motsvarar det arvode som skulle ha utgått om hela fordran blivit betald. Om betalning sker inom ett (1) år efter att långtidsbevakning inletts har uppdragsgivaren rätt att få uppdraget behandlat enligt det avtal som föregick långtidsbevakningen.
 
4.1 Detta avtal gäller tillsvidare. Betalningskontroll kan efter trettio (30) dagar efter att uppdragsgivaren underrättats förändra villkoren i detta avtal. Om förändring av villkoren föranletts av lag, förordning eller myndighetsbeslut behöver skriftlig underrättelse ej ske. Betalningskontroll förbehåller sig rätten att utan meddelande förändra timtaxan. Aktuell timtaxa återfinns på Betalningskontrolls hemsida samt går att beställa från Betalningskontroll. Uppdragsgivaren kan, om inte annat är överenskommet, närhelst säga upp detta avtal.
 
4.2 Betalningskontroll förbinder sig att teckna ansvarsförsäkring. I de fall sådan ansvarsförsäkring inte gäller begränsas Betalningskontrolls ansvar vid eventuellt ersättnings- eller skadeståndsanspråk till det belopp som motsvarar det för uppdraget beräknade arvodet exklusive skatter eller annan allmän avgift. Vid dröjsmål, fel, brist eller skada beträffande uppdraget begränsas skadeståndsskyldigheten till det vid var tid gällande halva prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
 
4.3 Betalningskontroll har rätt att anlita underleverantörer för att tillhandahålla de tjänster som avses i detta avtal. Betalningskontroll svarar för underleverantörernas arbete så som för sitt eget, om inte annat är överenskommet.
 
4.4 Uppdragsgivaren ansvarar för eventuella rättsliga påföljder och kostnader som uppstår för Betalningskontroll på grund av att uppdragsgivaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal. Om uppdragsgivaren inte fullgjort sina förpliktelser har Betalningskontroll rätt att omgående säga upp avtalet. Betalningskontroll friskriver sig från allt ansvar om ett uppdrag inte kan fullföljas på grund av uppdragsgivarens vållande eller underlåtenhet. Indirekt skada ersätts inte i något fall.
 
4.5 Betalningskontroll är inte ansvarig för skada som beror på ändrad valutakurs, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, naturkatastrof eller annan händelse utanför Betalningskontrolls kontroll.
 
4.6 Svensk lag gäller för avtalet och rättslig tvist ska avgöras i svensk domstol.