Premium

- Fritt val av inkassoåtgärder

… registrera ärenden
Att registrera ett nytt ärende kostar 350 kronor. I detta ingår upprättande och utskick av inkassokrav, kontroll av gäldenärens identitet, telefonservice under kravtiden samt hantering av betalningar. Vid eventuell brevretur genomförs en adressökning för att kunna skicka ett nytt inkassokrav. Framtagning/korrigering av adressuppgift/innehavare samt valutaväxling om fordran registreras i annan valuta än SEK debiteras enligt gällande timtaxa*. Vid uppgörelse om amortering tas en kostnadsersättning** ut av gäldenären som till fullo täcker vårt arvode för denna hantering. Förutom kapitalbeloppet beräknas en dröjsmålsränta samt försenings-/kostnadsersättning**. Belopp som betalas ut i sin helhet vid inkassering. Om gäldenären befinner sig i utlandet gäller särskilda villkor. Betalningskontroll skickar uppdragserkännande samt faktura i samband med regi-strering.
 
… fortsatta åtgärder
Om vare sig betalning, överenskommelse om amortering eller någon in-vändning mot kravet har gjorts när tidsfristen löpt ut lämnar Betalnings-kontroll ett förslag på lämplig åtgärd. Uppdragsgivaren ska god-känna/beställa varje åtgärd innan den genomförs. Uppdragsgivaren har alltid möjlighet att övergå till provisionstaxa. Löpande räkning – Arvodet baseras på nedlagd tid enligt gällande timtaxa*. Beroende på åtgärd och övriga omständigheter kan kostnaderna variera. Provision – Arvodet utgörs av 50 procent på inkasserad kapitalfordran, 50 procent på inkasserad dröjsmålsränta och 50 procent på inkasserad försenings-/kostnadsersättning** som pålagts i tidigare åtgärder. Därtill utgår ett arvode som motsvarar inkasserad försenings-/kostnadsersättning* som i samband med åtgärd ökar fordran. Arvodet avräknas innan utbetalning sker och endast moms faktureras.
 
… långtidsbevakning
Om gäldenären saknar möjlighet att betala blir det såsmångom aktuellt att göra en nedskrivning av fordran. Vi tar fram ett lämpligt underlag för din bokföring. Vårt arbete avslutas dock inte i och med detta. Vi fortsätter nämligen att långtidsbevaka fordran. Om gäldenärens ekonomiska förutsättningar förbättras kan det därför ske utbetalningar trots att fordran är avskriven. Tjänsten utförs mot provision.
 
… tvistehantering
Ibland händer det att ett ärende visar sig vara omtvistat. Inledningsvis försöker vi då hitta en överenskommelse om hur saken ska lösas. Om detta inte går återstår att väcka talan i tingsrätt. Betalningskontroll är specialist på så kallade förenklade tvistemål, det vill säga tvister där värdet av det som yrkas inte uppenbart överstiger halva prisbasbeloppet. Tvistehantering utförs enligt gällande timtaxa*. I förenklade tvistemål erbjuder vi ofta som alternativ provisionsarvode på 50 procent.
 
*För närvarande 900 kronor/timme
**Det vid varje tidpunkt gällande högsta tillåtna belopp som följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut
Moms tillkommer på samtliga arvoden