Budget

- Efter obetalt inkassokrav genomförs åtgärder mot provision

… registrera ärenden
Att registrera ett nytt ärende kostar 250 kronor. I detta ingår upprättande och utskick av inkassokrav, kontroll av gäldenärens identitet, telefonservice under kravtiden samt hantering av betalningar. Vid eventuell brevretur genomförs en adressökning för att kunna skicka ett nytt inkassokrav. Framtagning/korrigering av adressuppgift/innehavare samt valutaväxling om fordran registreras i annan valuta än SEK debiteras enligt gällande timtaxa*. Vid uppgörelse om amortering tas en kostnadsersättning** ut av gäldenären som till fullo täcker vårt arvode för denna hantering. Förutom kapitalbeloppet beräknas en dröjsmålsränta samt försenings-/kostnadsersättning**. Belopp som betalas ut i sin helhet vid inkassering. Om gäldenären befinner sig i utlandet gäller skärskilda villkor. Betalningskontroll skickar uppdragserkännande samt faktura i samband med regi-strering.
 
… fortsatta åtgärder
Om vare sig betalning, överenskommelse om amortering eller någon invändning mot kravet har gjorts när tidsfristen genomförs fortsatt hantering mot provisionsarvodet. Arvodet utgörs 50 procent av inkasserad kapitalfordran, 50 procent av inkasserad dröjsmålsränta och 50 procent av inkas-serad försenings-/kostnadsersättning** som pålagts i tidigare åtgärder. Därtill utgår ett arvode som motsvarar inkasserad försenings-/kostnadsersättning* som i samband med åtgärd ökar fordran. Vi avräknar arvodet innan utbetalning sker och fakturerar endast momsen. Återkallelse före övergång till provision är utan avgift. Därefter utgår arvode som om fordran vore betald. Betalningskontroll genomför de åtgärder som bedöms vara mest framgångrika och uppdragsgivaren behöver inte engagera sig i ärendet. Detta innebär en stor trygghet för dig som kund!
 
… långtidsbevakning
Om gäldenären saknar möjlighet att betala blir det såsmångom aktuellt att göra en nedskrivning av fordran. Vi tar fram ett lämpligt underlag för din bokföring. Vårt arbete avslutas dock inte i och med detta. Vi fortsätter nämligen att långtidsbevaka fordran. Om gäldenärens ekonomiska förutsättningar förbättras kan det därför ske utbetalningar trots att fordran är avskriven. Tjänsten utförs mot provision.
 
… tvistehantering
Ibland händer det att ett ärende visar sig vara omtvistat. Inledningsvis försöker vi då hitta en överenskommelse om hur saken ska lösas. Om detta inte går överväger Betalningskontroll möjligheten att väcka talan i tingsrätt. Uppdragsgivaren ska dock alltid godkänna eventuell stämning i domstol. Betalningskontroll är specialist på så kallade förenklade tvistemål, det vill säga tvister där värdet av det som yrkas inte uppenbart överstiger halva prisbasbeloppet. I förenklade tvistemål utgår ett provisionsarvode på 50 procent alternativt om så önskas arvode enligt gällande timtaxa*. Övriga tvister handläggs enligt gällande timtaxa*.
 
*För närvarande 900 kronor/timme
**Det vid varje tidpunkt gällande högsta tillåtna belopp som följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut
Moms tillkommer på samtliga arvoden