Normal

- Inkassoåtgärder mot näringsidkare utan kostnadsrisk

… registrera ärenden
Att registrera ett nytt ärende kostar ingenting. Förutom kapitalbeloppet beräknas en dröjsmålsränta samt förseningsersättning (kostnadsersättning*). Arvode utgår i ärenden där inkassering sker och uppgår till samma belopp som inkasserad förseningsersättning (kostnadsersättning*). Detta innebär att uppdragsgivaren erhåller inkasserad kapitalfordran och inkasserad dröjsmålsränta. Betalningskontroll upprättar och skickar ut inkassokrav, kontrollerar gäldenärens identitet, kompletterar med adressuppgift/innehavare samt utför valutaväxling om fordran registreras i annan valuta än SEK samt tillhandahåller telefonservice samt hanterar betalningar. Vid uppgörelse om amortering tas en kostnadsersättning* ut av gäldenären som till fullo täcker vårt arvode för denna hantering. Om gäldenären befinner sig i utlandet gäller skärskilda villkor. Betalningskontroll skickar uppdragserkännande i samband med registrering.
 
… fortsatta åtgärder
Om vare sig betalning, överenskommelse om amortering eller någon invändning mot kravet har gjorts när tidsfristen löpt ut genomför Betalningskontroll en utredning för lämplig åtgärd. Den i praktiken vanligast förekommande åtgärden är en ansökan om betalningsföreläggande. Handläggning, ansökan om betalningsföreläggande och verkställighet hos Kronofogden samt telefonindrivning utförs utan kostnadsrisk för uppdragsgivaren och med ett arvode som uppgår samma belopp som inkasserad förseningsersättning. Vid återkallelse utgår ett arvode på 450 kronor samt kostnader för utlägg. Övriga åtgärder handläggs efter beställning av uppdragsivaren med ett arvode enligt något av följande två alternativ. Löpande räkning – Arvodet baseras på nedlagd tid enligt gällande timtaxa**. Beroende på åtgärd och övriga omständigheter kan kostnaderna variera. Provision – Arvodet utgörs av 50 procent på inkasserad kapital-fordran, 50 procent på inkasserad dröjsmålsränta och 50 procent på inkasserad försenings-/kostnadsersättning* som pålagts i tidigare åtgärder. Därtill utgår ett arvode som motsvarar inkasserad försenings-/kostnadsersättning* som i samband med åtgärd ökar fordran. Arvodet avräknas innan utbetalning sker och endast moms faktureras.
 
… långtidsbevakning
Om gäldenären saknar möjlighet att betala blir det såsmångom aktuellt att göra en nedskrivning av fordran. Vi tar fram ett lämpligt underlag för din bokföring. Vårt arbete avslutas dock inte i och med detta. Vi fortsätter nämligen att långtidsbevaka fordran. Om gäldenärens ekonomiska förutsättningar förbättras kan det därför ske utbetalningar trots att fordran är avskriven. Tjänsten utförs mot provision.
 
… tvistehantering
Ibland händer det att ett ärende visar sig vara omtvistat. Inledningsvis försöker vi då hitta en överenskommelse om hur saken ska lösas. Om detta inte går återstår att väcka talan i tingsrätt. Betalningskontroll är specialist på så kallade förenklade tvistemål, det vill säga tvister där värdet av det som yrkas inte uppenbart överstiger halva prisbasbeloppet. Tvistehantering utförs enligt gällande timtaxa**. I förenklade tvistemål erbjuder vi ofta som alternativ provisionsarvode på 50 procent.
 
*Det vid varje tidpunkt gällande högsta tillåtna belopp som följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut
**För närvarande 900 kronor/timme
Moms tillkommer på samtliga arvoden