Volyminkasso

… registrera ärenden
Det utgår inga fasta avgifter vid registrering eller för handläggning. Ärenden lämnas elektroniskt i godkänt filformat. Om det finns avtal om påminnelseavgift med den som är skyldig pengar kan vi erbjuda påminnelsetjänst utan provision på kapitalbeloppet. Detta innebär att om betalning inkommer senast dagen före inkassobrevet skickas avräknas endast den avtalade påminnelseavgiften och kvittas mot vårt arvode med samma belopp. I samband med att inkassobrevet skickas utgår provision med avtalad provisionsnivå på inkasserad kapital- och räntefordran samt på eventuell av kunden tidigare pålagd påminnelseavgift. Därtill utgår ett arvode som motsvarar inkasserad försenings-/kostnadsersättning som i samband med åtgärd ökar fordran. Om gäldenären befinner sig i utlandet gäller särskilda villkor. Betalningskontroll AB skickar uppdragserkännande i samband med registrering.
 
… fortsatta åtgärder
Om vare sig betalning, överenskommelse om amortering eller någon invändning mot kravet har gjorts när tidsfristen löpt ut vidtar Betalningskontroll AB självständigt lämplig åtgärd. Handläggning, upprättande av amorteringsplaner, telefonindrivning, ansökan om betalningsföreläggande och verkställighet hos Kronofogden ingår. Övriga åtgärder handläggs mot förhöjt provisionsarvode på 50 procent, alternativt om så önskas enligt gällande timtaxa*, efter godkännande/beställning av uppdragsgivaren. Exempel på övriga åtgärder är ansökan om stämning i allmän domstol, försättande i konkurs samt uppgörelse om ackord. Vid återkallelse utgår arvode som om fordran vore betald.
 
… tvistehantering
Ibland händer det att ett ärende visar sig vara omtvistat. Inledningsvis försöker vi då hitta en överenskommelse om hur saken ska lösas. Om detta inte går återstår att väcka talan i domstol. Betalningskontroll AB är specialister på förenklade tvistemål, det vill säga tvister där värdet av det som yrkas inte uppenbart överstiger halva prisbasbeloppet. I förenklade tvistemål utgår ett förhöjt provisionsarvode på 50 procent alternativt om så önskas arvode enligt gällande timtaxa*. Övriga tvister handläggs enligt gällande timtaxa*.
 
**För närvarande 900 kronor/timme
Moms tillkommer på samtliga arvoden