Utlandsinkasso

Om du har utlandskunder som inte betalar sina fakturor kan vi ta hand om dem. Vi ser länderna i Norden som vår hemmamarknad. Vi utgör en del av det internationella samarbetet av oberoende inkassobyråer-–League International for Creditors, och kan erbjuda våra kunder inkassotjänster genom våra lokala ombud var som helst i världen. Vi sköter all kontakt med det lokala ombudet så det blir enkelt och smidigt för dig. 

… registrera ärenden
Att registrera ett nytt ärende kostar 500 kronor. För gäldenärer i Norge skickas en Purring, för gäldenärer i Danmark skickas en Rykkerskrivelse medan gäldenärer i övriga länder får en Reminder. Vi kan även inleda förfarandet med att skicka ett skarpare betalningskrav, för gäldenärer i Norge och Danmark skickas då ett Inkassovarsel medan gäldenärer i övriga länder får ett Collection Letter. I registreringsavgiften ingår upprättande och utskick av kravbrev, telefonservice under kravtiden samt hantering av betalningar. På våra kravbrev hanterar vi förutom SEK även EUR, DKK och NOK. Vi använder i första hand den valuta som den som du kund har på din faktura. Om vi lyckas inkassera medel för din räkning får även du rätt valuta utbetalt på ditt konto. Vid uppgörelse om amortering tas en kostnadsersättning ut av gäldenären som till fullo täcker vårt arvode för denna hantering. Förutom kapitalbeloppet beräknas en dröjsmålsränta samt förseningsersättning; vilka uppdragsgivaren erhåller i sin helhet vid inkassering. Betalningskontroll AB skickar uppdragserkännande samt faktura i samband med registrering. Som alternativ till de fasta arvodena kan provisionsarvode väljas. Provisionens storlek varierar beroende på vilket land gäldenären befinner sig i.
 
… fortsatta åtgärder
Om vare sig betalning, överenskommelse om amortering eller någon invändning mot kravet har gjorts när tidsfristen löpt ut lämnar Betalningskontroll AB ett förslag på lämplig åtgärd. Uppdragsgivaren ska godkänna/beställa åtgärden innan den genomförs. Rättsliga åtgärder genomförs med en kostnadsrisk för uppdragsgivaren på motsvarande belopp som från gäldenären uteblivna kostnadsersättningar. Om inte provisionstaxa gäller övergår här handläggningen mot provisionstaxa. Storleken på provisionsarvodet varierar beroende på vilket land gäldenären befinner sig. Arvodet beräknas sedan på inkasserad kapitalfordran, inkasserad dröjsmålsränta och inkasserad förseningsersättning. Arvodet avräknas innan utbetalning sker och endast moms faktureras. Vid återkallelse efter övergång till provision utgår arvode som om fordran vore betald.
 
… tvistehantering
Ibland händer det att ett ärende visar sig vara omtvistat. Inledningsvis försöker vi då hitta en överenskommelse om hur saken ska lösas. Om detta inte går återstår att väcka talan i domstol. Arvodet varierar beroende på vilket land gäldenären befinner sig i.
 
 
Moms tillkommer på samtliga arvoden